Konkurs za dobijanje podsticajnih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede trajao je samo 11 dana

film o seoskom turizmu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima 20. novembra 2013. godine, a rok za podnošenje prijava je bio 1. decembar ove godine. Ako znamo da ovakav konkurs nije bio raspisan prethodne dve godine, a da je ove godine raspisan na kraju godine, pitanje je zašto je trajao samo 11 dana.

Konkursom su bili utvrđeni korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na konkurs.

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imala su fizička lica - nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica. Iznos podsticaja po korisniku je utvrđen od 200.000 do 1.000.000 dinara, a objavljen je na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Nedostatak ovog konkursa po kome je trebalo da konkurišu registrovana poljoprivredna gazdinstva je taj, što je rok za konkurisanje bio veoma kratak, iako je po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi, koji je donet u februaru 2013. godine, već bilo planirano da će se subvencionisati ove aktivnosti, ali ne i uslovi. Čak i na osnovu pravilnika koji je objavljen u avgustu se nisu znali uslovi i to je dovelo do toga da je bilo veoma teško seoskim domaćinstvima da pribave neophdnu dokumentaciju.

Naime, bilo je neophodno da se prikupe svi računi, garantni listovi od 01.01.2013 do 15.11. 2013. i da se podnesu zahtevi za povraćaj, što je dovelo do velikih teškoća i nemogućnosti ispunjavanja uslova po datom konkursu. Za investicije preko 500.000 dinara neophodan je bio i biznis plan, koji za ovu godinu nije bio ni malo jednostavan i za sve investicije vezane za izgradnju i adaptaciju je bio neophodan idejni projekat, a za uređenje i opremanje dvorišta i projekat pejzažnog arhitekte, što je iziskivalo ogromne troškove za seoska gazdinstva.

Iz gore navedenog, teško da je mogao da konkuriše neko, ko nije od ranije znao uslove konkursa, zbog čuvanja računa za namenska utrošena sredstva od početka godine.

Udruženje "Turizam u selima Srbije"