Biljni i životinjski svet

Takovski kraj je izuzetno obdaren prirodnim lepotama, pa bujna vegetacija i zdrava klima otvaraju široke perspektive za razvoj ruralnog turizma.

Biljni pokrivač se odlikuje bogatim fondom flore sa oko 650 vrsta biljaka, među kojima je oko 100 vrsta retkih, endemičnih, lekovitih i u drugom pogledu značajnih biljaka i 85 vrsta gljiva (od kojih je preko 50 predstavljaju jestive pečurke).

Naše područje pripada vegetacijskom tipu lišćarskih listopadnih šuma umerene zone. Pored šuma, pod livadama je više od 12 000, a pod pašnjacima 14 000 hektara opštinskih površina. Šumadija i Srbija su nekada bile najšumovitije oblasti na Balkanu, a verovatno i u Evropi. U vreme procvata rudarstva, u srednjem veku, šume su krčene. Ta degradacija šuma trajala je do pedesetih godina prošlog veka. Šume pokrivaju oko trećine teritororije. Od šumskog drveća, najzastupljenije su vrste iz porodice hrasta, bukva i grab. Veoma su česti lipa, jasen i klen. U dolinama pored reka i potoka rastu razne vrbe, dok se u višim predelima susreću javor, mečja leska i breza. U skorije vreme, radi pošumljavanja goleti, na nekim područjima opštine su uneti bagrem i više vrsta četinara od kojih su najznačajniji crni i beli bor, smrča i vajmutov bor.

Područje je bogato raznim vrstama voća. Svakako najviše se uzgaja šljiva, zatim trešnja, višnja, kruška, jabuka. Dosta se uzgaja jagodičasto voće: jagoda, malina i kupina.

Planine Rudnik, Ješevac, Vujan, Suvobor i druge u ovom kraju utočište su brojnim životinjama : divljim svinjama, srnama, lisicama, jazavcima i kunama. U nižim predelima ima zečeva, fazana, jarebica i druge pernate divljači.

Od sisarske lovne divljači, koja se gaji u lovištima „Takovo“ i „ Suvobor“ najznačajniji su srna, divlja svinja i zec.

U rekama živi sedam vrsta riba, ali njihov broj je smanjen usled prekomernog i nepropisnog ribolova. Od riba ima: mrene, brčice, krkuše, zelenika, klena.